Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Oddział Kraków
image
image

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie zaprasza w swoje szeregi.

Co zrobić?
1) Napisać podanie o przyjęcie do oddziału krakowskiego SPP
2) Dołączyć dwie rekomendacje członków SPP (nie muszą być z naszego oddziału). Uwaga! Zarząd Oddziału nie może w żaden sposób pośredniczyć w przekazywaniu prywatnych kontaktów do członków, więc rekomendacje należy załatwić samodzielnie. Tutaj znajdziesz listę naszych członków.
3) Dołączyć swoje publikacje
4) Zapakować i przysłać lub przynieść do biura Oddziału:
ul. Kanonicza 7, 31-002 Kraków, 1 piętro.

NAJPIERW PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI STATUTU DOTYCZĄCYMI PROCEDURY PRZYJĘCIA!!! (PONIŻEJ)

 

Ze Statutu SPP:

ROZDZIAŁ III.
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 9.

1.
Stowarzyszenie zrzesza pisarzy polskich bez względu na ich miejsce zamieszkania.
2.
Do Stowarzyszenia może być przyjęty pisarz, który jest autorem:
a) dwóch wartościowych utworów literackich ogłoszonych w formie książkowej albo
b) dwóch wartościowych, oryginalnych, pełnospektaklowych utworów dramatycznych wystawionych na scenie bądź ogłoszonych drukiem albo
c) pięciu wartościowych, oryginalnych sztuk dla teatru radiowego lub telewizyjnego zrealizowanych bądź ogłoszonych drukiem albo
d) pięciu artystycznych przekładów wartościowych dzieł literackich, przetłumaczonych z oryginału i ogłoszonych w formie książkowej bądź pięciu artystycznych przekładów dzieł dramatycznych przetłumaczonych z oryginału, wystawionych bądź ogłoszonych drukiem albo
e) pięciu wartościowych utworów utrwalonych w innej formie słownej lub należących do innych gatunków literackich niż wymienione wyżej.

3.
W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na wysoką wartość dzieła, Zarząd Główny może przyjąć inne kryteria

§ 10.

1.
Członków przyjmuje Zarząd Główny na wniosek zawarty w opinii Komisji Kwalifikacyjnej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy + 1 składu Zarządu.
2.
Pisarz wstępujący do Stowarzyszenia składa wniosek o przyjęcie Zarządowi Oddziału. Pisarze mieszkający za granicą składają wnioski za pośrednictwem Zarządu wybranego przez siebie Oddziału lub bezpośrednio Zarządowi Głównemu.
3.
Do wniosku o przyjęcie winny być dołączone osobiste rekomendacje co najmniej dwóch pisarzy będących członkami Stowarzyszenia.
4.
Zarząd Oddziału przesyła wniosek o przyjęcie do Komisji Kwalifikacyjnej w terminie jednego miesiąca. Rozpatrzenie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną winno nastąpić w terminie do sześciu miesięcy. Negatywna opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest dla Zarządu Głównego wiążąca. Zarząd Główny może jednak w wypadku różnicy ocen lub wskazania nowych okoliczności, związanych z twórczością kandydata zwrócić wniosek do ponownego rozpatrzenia przez inny zespół opiniodawczy Komisji Kwalifikacyjnej. Powtórna negatywna Opinia Komisji Kwalifikacyjnej jest ostateczna.
5.
Nowy wniosek o przyjęcie do Stowarzyszenia może być złożony najwcześniej po upływie roku od daty decyzji odmownej.